Permalink

uit

Sokken

Sokken_defasto flechtling bist
miskien in boat makke hiest
foar it earst op nij lân stiest

asto ballonfaarder wiest
miskien by goed sicht
omheech giest

asto lyts bist
de krolteantsjes it leafst
yn dyn mûltsje stiekst

asto âld wiest
hast it ljocht út diest
it libben fierst

wie ik wiet
ferlet hie ik fan waarmte
wie ik boppe
ferlet hie ik fan gong
wie ik bern
ferlet fan ik en romte
bin ik der hast
ferlet fan tiid

ferlet fan sokken
oan en út
ferlet fan siken
yn en út
ferlet fan dreamen
ôf en oan
ferlet fan wêzen
hjoed en moarn

Sponsoraksje foar Mieke van Heijcop en Sietske Visser, samlers en útdielers fan sokken yn it ramt fan help oan boatflechtelingen op Lesbos 2016-2016. Sjoch foar eftergrûnynformaasje www.nijkleaster.nl

Kaarten binne bestelber fia www.binnentun.nl

Reageren is niet mogelijk.