Permalink

uit

Amelan kalinder

Ameland_ned_def-5
Spesjaal foar de Kunstmaand Ameland ha Tryntsje van der Veer, dichter, Ankemarije Dam, foarmjouwster en Jacco Dam, fotograaf in Amelân – Ameland kalinder útbrocht. Fanôf 15 novimber is dizze kalinder te keap by Galerie Novimber (by it VVV) Nes, Ameland. En fia info@binnentun.nl.

Foar mear ynformaasje oer de Kunstmaand Ameland: www.kunstmaandameland.com
De kunstmaand is fan 1-11-2015 – 30-11-2015

 

Permalink

uit

BûtenByld

DSCN2649Nijrjier 2015 ha Tryntsje van der Veer, Johannes de Graaf, fotograaf, en Ankemarije Dam, foarmjouwster, BûtenByld kalinder 2016 útbrocht (cd formaat), in jierdeiskalinder en fotofersansichtkaarten (los of set fan 12), drukt by Van der Eems.
De folsleine opbringst is foar De Markol, de Stichting Gehandicapten Watersport Grou (www.msmarkol.nl)

Bestelle? Mail info@binnentun.nl

DSCN2648
DSCN2630 DSCN2639 DSCN2625

Permalink

uit

Binnetún wûn in twadde priis mei it ferhaal ‘It sulveren knopke’

mearkesfestival_burgum
V.l.n.r.: Marten Claus (derde prijs bij de volwassenen), Tryntsje van der Veer (tweede prijs) en Anne Tjerk Popkema (eerste prijs). (Foto: Klaas Rozema)

Mearkesfestival

Dit is het winnende sprookje in de categorie ‘volwassenen’ van de verhalenwedstrijd, die werd gehouden in het kader van het Burgumer Mearkesfestival van tweeënhalve week geleden.

Jurylid en wethouder Houkje Rijpstra prijst het verhaal van Anne Tjerk Popkema om onder meer zijn originaliteit. “Ald-Burgumer Anne Tjerk Popkema hat mei syn titelleaze ferhaal in echt nij folksferhaal ôflevere. Mei wûnderlike fiskfangsten, duvelske komplotten en in eksplosyf, mar goed ein. Wat de sjuery ek posityf wurdearre wiene de aardige fynsten yn de rjochting fan Burgum: de buorman dy’t Rindak hjit, de geloks­sikers dy’t hjir delstrike en de subtile ferwizing nei de Burgumer ‘kowesturten’. Ek it bysûnder wurdgebrûk falt yn dit ferhaal op. In terjochte winner, fan herte lokwinske!”

Dit verhaal is het laatste verhaal dat Weekblad Actief plaatst in het kader van de verhalenwedstrijd. De winnaars van drie categorieën zagen hun verhalen in Actief verschijnen.

Permalink

uit

Dus do hast de see sjoen

Wad2014 foto schilderij Hendrik
dus do hast de see sjoen
do hast har dy foarsteld
de see
do hast dy de see earst foarsteld
en har doe sjoen
sa is dat
dus do hast de see wrachtich sjoen
en hast har dy ek nochris foarsteld
mar do bist gjin
seeman
sa is dat
dus do hast dy de see foarsteld
do hast de see sjoen
miskien fynsto de see sels wol moai
sa is dat – as it tafalt
dus do hast de see sjoen
en do hast dy de see foarsteld
do wolst net
ferdrinke yn it wetter fan ‘e see
sa is dat
sa is eltsenien

Sineeske poëzij

Han Dong, 2006
Folksrepublyk Sina

Oersetting yn it Nederlânsk troch Maghiel van Crevel, heechleraar Sineeske taal en literatuer Leiden.
Opnommen yn de gelegendheidsbondel fan Poetry International 2013 Vanaf hier / From here / A partir d’ici
2015 Oersetting yn it Frysk: Tryntsje van der Veer

Permalink

uit

Fotofers Seedyk

Kaart_stiennen2

Seedyk
jinsen sâltich waad
dekôr fan loft en fûgels
skippen ûnderweis

 

© 2014
Tekst: Tryntsje van der Veer
Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design
Skildery: Hendrik Elings

Permalink

uit

Fotofers Stiennen

Kaart_stiennen

Stiennen
yn beweging brocht
wetter slipet ûnderweis
stiennen hânsum glêd

Stones
travel with the flow
water polishes te way
stones handsome smooth

 

© 2014
Tekst: Tryntsje van der Veer
Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design

Permalink

uit

Noflike Krystdagen & lokkich nijjier

ruth

DSCN1511   DSCN1507_2

Weromreis

Naomi âld mar jong fan geast
gong nei har lân werom
sy wie fan oarloch wurch it meast
Ruth seach nei har om

har man en bern dy wiene dea
it libben eins wol klear
har sielskrêft skoudere har lea
Ruth fynt iten en mear

sy hope dat Ruth bliuwe koe
yn ’t lân dêr’t sy fan hâldt
betocht in list dy’t wurkje soe
in berntsje kaam te wrâld

de minsken yn dit oerferhaal
binne frij fan ierdsk geweld
sy sykje ieren op it fjild
de leafde is wat telt

© 2014
Tekst: Tryntsje van der Veer
Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design
Muzyk: Johannes de Graaf

Permalink

uit

Weibrocht

It romme, foarname, bûnt dêrkeazen oard,
dyn kertieren, dyn hôven, op wif fundamint,
ik hifkje dyn wicht, fersûp yn dyn wyn.

 

Weibrocht 1
sas_007

It lichte, trochgeande, werheljend skel lûd,
dyn leanen, stêdspoarten, muzyk foar in sint,
ik ferwinskje dyn hjitte, oertsjûge triomf.

 

Weibrocht 2
sas_0016

It drokke, beboude, rikt yn ’e hichte,
dyn grêften, dyn muorren, omheechsketten krûd,
ik betsjinje dyn brêgen, oars tocht ik ’t my yn.

 

Weibrocht 3
sas_008

It fileine, dit tsjuster, yntins ferlitten,
yn gloppen, rioelen, dêr hûzet fenyn,
ik sûgje en koarje, bedongje myn hûd.

 

Weibrocht 4
sas_0010

It âlde, breanedich, tiidleas ferwurden,
yn wensten, nijfoarmen, dekôrelemint,
ik sykje en strún, rin frijheid temjitte.

 

Wylst weibrocht yn myn stêd.

Weibrocht waard presintearre op 27 april 2010 yn ’e Bres, op de slotjûn fan it kursusjier 2009/2010 fan Tresoar.

 

Tekst: Tryntsje van der Veer
Foto’s: Ouke Kooistra