Permalink

uit

Op ‘e wjukslach fan ‘e leafde

Wjukken_def_3mm

Wjukken

op ’ e wjukken fan ‘e wyn
syl ik heech boppe it lân
op de klanken fan it liet
tink ik oan it grut ferbân

op ‘e wjukken fan ‘e siel
taast ik nei it wize wurd
op it ritme fan it hert
hysje ik myn seil en swurd

op ‘e wjukken fan ‘e siken
driuw ik nei de kime ta
op ‘e wjukslach fan ‘e leafde
sil ik altyd in rêstplak ha

Blom_def_3mm

In blom

sa sierlik en rank
de teare blêden
sa suver de klank

sa romhertich en gol
de sterke stamme
fan leafde fol

sa eal en kleurich
de tsjokke knop
fan takomst ryp

sa komt ea del
in fûgel – in bij – de wyn
om sied te dragen

Leafde streamt_def_3mm

Leafde streamt

iepenje myn eagen
tinzen mei in gjalp
de nacht leit oan diggels

dichtsje myn fingers
de wurden fan it wêzen
de moarntiid sjongt

freegje myn riten
it deistich iepenjen
fan ‘e stilte

myn hân jout
de leechte werom
leafde streamt

Jou dy oer_3mm_def

Jou dy oer

lis de wurge holle
yn myn skurte
jou dy oer

lit it baarnende rea
dat giselet en libbet
dy meifiere

lôgje it fjoer yn my
de nacht is lang
lôgje it fjoer

lit it waakse
yn ‘e skurte
fan ‘e nacht

Reageren is niet mogelijk.