Permalink

uit

Poarte

Ek dit jier ha Tryntsje van der Veer, Eerde Bruining, fotograaf, en Ankemarije Dam, foarmjouwster, ‘Poarte’ kalinder 2021 útbrocht (cd formaat), drukt by Van der Eems. De folsleine opbringst is foar De Markol, de Stichting Gehandicapten Watersport Grou (www.msmarkol.nl) Bestelle? … Lees verder

Permalink

uit

Iepen

Nijrjier 2018 ha Tryntsje van der Veer, Marloes van Slobbe, fotograaf, en Ankemarije Dam, foarmjouwster, ‘Iepen’ kalinder 2019 útbrocht (cd formaat) en fotofersansichtkaarten (los of set fan 12), drukt by Van der Eems. De folsleine opbringst is foar De Markol, … Lees verder

Permalink

uit

Trochreis

núnderjen klinkt yn it koar in oanswellen en flústerjen in leaflik liet dan donderjen in ferstille toan in lústerjen – nei jinsen nimt de klank my mei ik koe it my amper heuge samar kruse it myn wei die sear … Lees verder

Permalink

uit

Sokken

asto flechtling bist miskien in boat makke hiest foar it earst op nij lân stiest asto ballonfaarder wiest miskien by goed sicht omheech giest asto lyts bist de krolteantsjes it leafst yn dyn mûltsje stiekst asto âld wiest hast it … Lees verder