Permalink

uit

Binnetún wûn in twadde priis mei it ferhaal ‘It sulveren knopke’

mearkesfestival_burgum
V.l.n.r.: Marten Claus (derde prijs bij de volwassenen), Tryntsje van der Veer (tweede prijs) en Anne Tjerk Popkema (eerste prijs). (Foto: Klaas Rozema)

Mearkesfestival

Dit is het winnende sprookje in de categorie ‘volwassenen’ van de verhalenwedstrijd, die werd gehouden in het kader van het Burgumer Mearkesfestival van tweeënhalve week geleden.

Jurylid en wethouder Houkje Rijpstra prijst het verhaal van Anne Tjerk Popkema om onder meer zijn originaliteit. “Ald-Burgumer Anne Tjerk Popkema hat mei syn titelleaze ferhaal in echt nij folksferhaal ôflevere. Mei wûnderlike fiskfangsten, duvelske komplotten en in eksplosyf, mar goed ein. Wat de sjuery ek posityf wurdearre wiene de aardige fynsten yn de rjochting fan Burgum: de buorman dy’t Rindak hjit, de geloks­sikers dy’t hjir delstrike en de subtile ferwizing nei de Burgumer ‘kowesturten’. Ek it bysûnder wurdgebrûk falt yn dit ferhaal op. In terjochte winner, fan herte lokwinske!”

Dit verhaal is het laatste verhaal dat Weekblad Actief plaatst in het kader van de verhalenwedstrijd. De winnaars van drie categorieën zagen hun verhalen in Actief verschijnen.

Reageren is niet mogelijk.