Permalink

uit

Trochreis

núnderjen klinkt yn it koar in oanswellen en flústerjen in leaflik liet dan donderjen in ferstille toan in lústerjen – nei jinsen nimt de klank my mei ik koe it my amper heuge samar kruse it myn wei die sear … Lees verder