Permalink

uit

Sokken

asto flechtling bist miskien in boat makke hiest foar it earst op nij lân stiest asto ballonfaarder wiest miskien by goed sicht omheech giest asto lyts bist de krolteantsjes it leafst yn dyn mûltsje stiekst asto âld wiest hast it … Lees verder