Permalink

uit

Weibrocht

It romme, foarname, bûnt dêrkeazen oard, dyn kertieren, dyn hôven, op wif fundamint, ik hifkje dyn wicht, fersûp yn dyn wyn.   Weibrocht 1 It lichte, trochgeande, werheljend skel lûd, dyn leanen, stêdspoarten, muzyk foar in sint, ik ferwinskje dyn … Lees verder