Permalink

uit

Fotofers Figen

figen de fruchten hurdgrien it weake fleis ferskûle krêft yn skyl droegen   © 2014 Tekst: Tryntsje van der Veer Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design

Permalink

uit

Fotofers Ferlieding

Ferlieding lege ruten dogge fertuten yn it finster fantasij en glinster ik stean stil by lust en wil   © 2014 Tekst: Tryntsje van der Veer Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design