Permalink

uit

Fotofers Ljocht

Ljocht rûnom it tsjuster de sniestoarm sil delbêdzje it ljocht jout waarmte   Tekst: Tryntsje van der Veer Foto: Rinus van der Craats Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Permalink

uit

Fotofers Perspektyf

Perspektyf hûs fan ferline slytspoaren fan bewenning útsjoch op takomst   Tekst: Tryntsje van der Veer Foto: Rinus van der Craats Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Permalink

uit

Fotofers Droech

Droech bist net allinne de dragers fan nij libben bewenje stiennen   Tekst: Tryntsje van der Veer Foto: Rinus van der Craats Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Permalink

uit

Fotofers Inkeld oars

Inkeld oars lonkje nei sinne inkeld njonken de oaren in fjild fol blommen   Tekst: Tryntsje van der Veer Foto: Rinus van der Craats Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Permalink

uit

Fotofers Wille

Wille farsk is it foarjier nijsgjirrich it betrêdzjen it earste dûnsjen   Tekst: Tryntsje van der Veer Foto: Rinus van der Craats Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Permalink

uit

Fotofers Oanspield

Oanspield langstme nei oankomst it loslitten fan ‘e hûd sis dat it fier is   Tekst: Tryntsje van der Veer Foto: Rinus van der Craats Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Permalink

uit

Fotofers Blau

Blau ferskûle wûnder it mearke fan ‘e kening hein in oare wrâld   Tekst: Tryntsje van der Veer Foto: Rinus van der Craats Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Permalink

uit

Fotofers Kleur

Kleur fruchten foar letter yn ‘e tún sied foldroegen it koarn rispingree   Tekst: Tryntsje van der Veer Foto: Rinus van der Craats Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Permalink

uit

Fotofers Strân

Strân it wetter wachtet de natuer hâldt iepen hûs útsjoch op simmers   Tekst: Tryntsje van der Veer Foto: Rinus van der Craats Foarmjouwing: Ankemarije Dam