Permalink

uit

BûtenByld

DSCN2649Nijrjier 2015 ha Tryntsje van der Veer, Johannes de Graaf, fotograaf, en Ankemarije Dam, foarmjouwster, BûtenByld kalinder 2016 útbrocht (cd formaat), in jierdeiskalinder en fotofersansichtkaarten (los of set fan 12), drukt by Van der Eems.
De folsleine opbringst is foar De Markol, de Stichting Gehandicapten Watersport Grou (www.msmarkol.nl)

Bestelle? Mail info@binnentun.nl

DSCN2648
DSCN2630 DSCN2639 DSCN2625

Permalink

uit

Binnetún wûn in twadde priis mei it ferhaal ‘It sulveren knopke’

mearkesfestival_burgum
V.l.n.r.: Marten Claus (derde prijs bij de volwassenen), Tryntsje van der Veer (tweede prijs) en Anne Tjerk Popkema (eerste prijs). (Foto: Klaas Rozema)

Mearkesfestival

Dit is het winnende sprookje in de categorie ‘volwassenen’ van de verhalenwedstrijd, die werd gehouden in het kader van het Burgumer Mearkesfestival van tweeënhalve week geleden.

Jurylid en wethouder Houkje Rijpstra prijst het verhaal van Anne Tjerk Popkema om onder meer zijn originaliteit. “Ald-Burgumer Anne Tjerk Popkema hat mei syn titelleaze ferhaal in echt nij folksferhaal ôflevere. Mei wûnderlike fiskfangsten, duvelske komplotten en in eksplosyf, mar goed ein. Wat de sjuery ek posityf wurdearre wiene de aardige fynsten yn de rjochting fan Burgum: de buorman dy’t Rindak hjit, de geloks­sikers dy’t hjir delstrike en de subtile ferwizing nei de Burgumer ‘kowesturten’. Ek it bysûnder wurdgebrûk falt yn dit ferhaal op. In terjochte winner, fan herte lokwinske!”

Dit verhaal is het laatste verhaal dat Weekblad Actief plaatst in het kader van de verhalenwedstrijd. De winnaars van drie categorieën zagen hun verhalen in Actief verschijnen.

Permalink

uit

Dus do hast de see sjoen

Wad2014 foto schilderij Hendrik
dus do hast de see sjoen
do hast har dy foarsteld
de see
do hast dy de see earst foarsteld
en har doe sjoen
sa is dat
dus do hast de see wrachtich sjoen
en hast har dy ek nochris foarsteld
mar do bist gjin
seeman
sa is dat
dus do hast dy de see foarsteld
do hast de see sjoen
miskien fynsto de see sels wol moai
sa is dat – as it tafalt
dus do hast de see sjoen
en do hast dy de see foarsteld
do wolst net
ferdrinke yn it wetter fan ‘e see
sa is dat
sa is eltsenien

Sineeske poëzij

Han Dong, 2006
Folksrepublyk Sina

Oersetting yn it Nederlânsk troch Maghiel van Crevel, heechleraar Sineeske taal en literatuer Leiden.
Opnommen yn de gelegendheidsbondel fan Poetry International 2013 Vanaf hier / From here / A partir d’ici
2015 Oersetting yn it Frysk: Tryntsje van der Veer

Permalink

uit

Fotofers Seedyk

Kaart_stiennen2

Seedyk
jinsen sâltich waad
dekôr fan loft en fûgels
skippen ûnderweis

 

© 2014
Tekst: Tryntsje van der Veer
Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design
Skildery: Hendrik Elings

Permalink

uit

Fotofers Stiennen

Kaart_stiennen

Stiennen
yn beweging brocht
wetter slipet ûnderweis
stiennen hânsum glêd

Stones
travel with the flow
water polishes te way
stones handsome smooth

 

© 2014
Tekst: Tryntsje van der Veer
Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design

Permalink

uit

Noflike Krystdagen & lokkich nijjier

ruth

DSCN1511   DSCN1507_2

Weromreis

Naomi âld mar jong fan geast
gong nei har lân werom
sy wie fan oarloch wurch it meast
Ruth seach nei har om

har man en bern dy wiene dea
it libben eins wol klear
har sielskrêft skoudere har lea
Ruth fynt iten en mear

sy hope dat Ruth bliuwe koe
yn ’t lân dêr’t sy fan hâldt
betocht in list dy’t wurkje soe
in berntsje kaam te wrâld

de minsken yn dit oerferhaal
binne frij fan ierdsk geweld
sy sykje ieren op it fjild
de leafde is wat telt

© 2014
Tekst: Tryntsje van der Veer
Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design
Muzyk: Johannes de Graaf

Permalink

uit

Weibrocht

It romme, foarname, bûnt dêrkeazen oard,
dyn kertieren, dyn hôven, op wif fundamint,
ik hifkje dyn wicht, fersûp yn dyn wyn.

 

Weibrocht 1
sas_007

It lichte, trochgeande, werheljend skel lûd,
dyn leanen, stêdspoarten, muzyk foar in sint,
ik ferwinskje dyn hjitte, oertsjûge triomf.

 

Weibrocht 2
sas_0016

It drokke, beboude, rikt yn ’e hichte,
dyn grêften, dyn muorren, omheechsketten krûd,
ik betsjinje dyn brêgen, oars tocht ik ’t my yn.

 

Weibrocht 3
sas_008

It fileine, dit tsjuster, yntins ferlitten,
yn gloppen, rioelen, dêr hûzet fenyn,
ik sûgje en koarje, bedongje myn hûd.

 

Weibrocht 4
sas_0010

It âlde, breanedich, tiidleas ferwurden,
yn wensten, nijfoarmen, dekôrelemint,
ik sykje en strún, rin frijheid temjitte.

 

Wylst weibrocht yn myn stêd.

Weibrocht waard presintearre op 27 april 2010 yn ’e Bres, op de slotjûn fan it kursusjier 2009/2010 fan Tresoar.

 

Tekst: Tryntsje van der Veer
Foto’s: Ouke Kooistra

Permalink

uit

Fotofers Oade oan it wetter – Ode aan het water

fotofers_oade oan it wetter2

Oade oan it wetter

oan it silte
yn ekstaze

oan it ritme
moanne en sinne

oan ’e skippen
fier fan it lân

oan ’e weagen
dy’t mar raze

oan ’e muze
do myn minne

oan ’e skulpen
yn ticht ferbân

oan ’e fûgel
mei it grien

oan myn eilân
fier ôfdreaun

oan dún en strân
op ’e wacht

oan ’e swalker
mei in stien

oan ’e jutter
no oerbleaun

oan dyn skynsel
eltse nacht

toarstich widzje ik myn langstme
ferromje, win my en ferras

nei’t fol en dêrnei sweevjend smel
it goudgiel útbrekt nei in tel

iepenje dan en ik sil ûntfange
oant oerjefte ferbining is

 

Ode aan het water

aan het zilte
in vervoering

aan het ritme
zon en maan

aan de schepen
reisgenoten

aan de golven
in beweging

aan de muze
mijn kompaan

aan de schelpen
nog gesloten

aan de vogel
groen getakt

aan mijn eiland
afgedreven

aan duin en strand
dat mij verwacht

aan de zwerver
zwaar bepakt

aan de jutter
overgebleven

aan je schijnsel
elke nacht

dorstig wieg ik mijn verlangen
verlicht me, verover en verras

nadat vol en daarna zwevend pas
het goudgeel slechts voor even was

open dan en ik zal ontvangen
tot overgave verbinding is

 

© 2014
Tekst: Tryntsje van der Veer
Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design

Winnend fers Poëziewedstriid Kunstmaand Ameland 2013

Permalink

uit

Fotofers Amper

Amper_def2

Amper

Tizerige tinzen
sile as klompskipkes
yn myn beheining
mei lead ferswierre.

Amper weet fan wurden
reitsje ik bline toetsen
fertichtsje fantasij
ear’t rykdom flechtet.

Libbenslang it mijen
fan tichterby kommen
syktocht nei romte
ûnder de boaiem.

 

© 2014
Tekst: Tryntsje van der Veer
Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design