Permalink

uit

Fotofers Wille

kaart4Wille

farsk is it foarjier
nijsgjirrich it betrêdzjen
it earste dûnsjen

 

Tekst: Tryntsje van der Veer
Foto: Rinus van der Craats
Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Reageren is niet mogelijk.