Permalink

uit

Fotofers Strân

kaart11Strân

it wetter wachtet
de natuer hâldt iepen hûs
útsjoch op simmers

 

Tekst: Tryntsje van der Veer
Foto: Rinus van der Craats
Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Reageren is niet mogelijk.