Permalink

uit

Fotofers Seedyk

Kaart_stiennen2

Seedyk
jinsen sâltich waad
dekôr fan loft en fûgels
skippen ûnderweis

 

© 2014
Tekst: Tryntsje van der Veer
Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design
Skildery: Hendrik Elings

Reageren is niet mogelijk.