Permalink

uit

Fotofers Ljocht

kaartLjocht

rûnom it tsjuster
de sniestoarm sil delbêdzje
it ljocht jout waarmte

 

Tekst: Tryntsje van der Veer
Foto: Rinus van der Craats
Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Reageren is niet mogelijk.