Permalink

uit

Fotofers Kleur

kaart8Kleur

fruchten foar letter
yn ‘e tún sied foldroegen
it koarn rispingree

 

Tekst: Tryntsje van der Veer
Foto: Rinus van der Craats
Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Reageren is niet mogelijk.