Permalink

uit

Fotofers Figen

ferlieding22

figen

de fruchten hurdgrien
it weake fleis ferskûle
krêft yn skyl droegen

 

© 2014
Tekst: Tryntsje van der Veer
Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design

Reageren is niet mogelijk.