Permalink

uit

Fotofers Ferlieding

ferlieding2

Ferlieding

lege ruten
dogge fertuten
yn it finster
fantasij en glinster
ik stean stil
by lust en wil

 

© 2014
Tekst: Tryntsje van der Veer
Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design

Reageren is niet mogelijk.