Permalink

uit

Fotofers Blau

kaart9Blau

ferskûle wûnder
it mearke fan ‘e kening
hein in oare wrâld

 

Tekst: Tryntsje van der Veer
Foto: Rinus van der Craats
Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Reageren is niet mogelijk.