Permalink

uit

Fotofers Perspektyf

kaart2
Perspektyf

hûs fan ferline
slytspoaren fan bewenning
útsjoch op takomst

 

Tekst: Tryntsje van der Veer
Foto: Rinus van der Craats
Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Reageren is niet mogelijk.