Permalink

uit

BûtenByld

Nijrjier 2015 ha Tryntsje van der Veer, Johannes de Graaf, fotograaf, en Ankemarije Dam, foarmjouwster, BûtenByld kalinder 2016 útbrocht (cd formaat), in jierdeiskalinder en fotofersansichtkaarten (los of set fan 12), drukt by Van der Eems. De folsleine opbringst is foar … Lees verder

Permalink

uit

Fotofers Seedyk

Seedyk jinsen sâltich waad dekôr fan loft en fûgels skippen ûnderweis   © 2014 Tekst: Tryntsje van der Veer Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design Skildery: Hendrik Elings

Permalink

uit

Fotofers Stiennen

Stiennen yn beweging brocht wetter slipet ûnderweis stiennen hânsum glêd Stones travel with the flow water polishes te way stones handsome smooth   © 2014 Tekst: Tryntsje van der Veer Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design

Permalink

uit

Weibrocht

It romme, foarname, bûnt dêrkeazen oard, dyn kertieren, dyn hôven, op wif fundamint, ik hifkje dyn wicht, fersûp yn dyn wyn.   Weibrocht 1 It lichte, trochgeande, werheljend skel lûd, dyn leanen, stêdspoarten, muzyk foar in sint, ik ferwinskje dyn … Lees verder

Permalink

uit

Fotofers Amper

Amper Tizerige tinzen sile as klompskipkes yn myn beheining mei lead ferswierre. Amper weet fan wurden reitsje ik bline toetsen fertichtsje fantasij ear’t rykdom flechtet. Libbenslang it mijen fan tichterby kommen syktocht nei romte ûnder de boaiem.   © 2014 … Lees verder