Permalink

uit

Fotofers Droech

kaart3Droech

bist net allinne
de dragers fan nij libben
bewenje stiennen

 

Tekst: Tryntsje van der Veer
Foto: Rinus van der Craats
Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Reageren is niet mogelijk.